วิสัยทัศน์

เอสทีซี มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการเกษตร และกิจการต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

เรายึดมั่นในหลักการที่จะปฏิบัติตนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด และให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และด้วยปรัชญาแห่งการดำเนินธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มองเห็นคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของเรา และมีพันธะหน้าที่เพื่อการเอื้ออาทรต่อสังคม

ประวัติความเป็นมา

เอสทีซี เป็นกลุ่มบริษัทที่มีฐานการเจริญเติบโตจากธุรกิจการส่งออกสินค้าพืชไร่ทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ข้าว และก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกข้าวชั้นน้ำของประเทศ ก่อนที่จะเป็นเครือ เอสทีซี กลุ่มผู้บริหารรุ่นบุกเบิกได้ทำธุรกิจโรงสีข้าว ในระดับท้องถิ่นมาก่อน ได้พัฒนา และก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนเป็นเครือ เอสทีซี เป็นที่เชื่อถือ และมั่นคงในปัจจุบัน

เอสทีซี ได้มีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ อีกหลายด้าน โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจของบริษัทในเครืออย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรมที่นอกจากจะสร้างความมั่นคงให้กับเครือ เอสทีซี แล้ว ยังช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังใบไม้ 3 ใบที่เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าต่อไป

ที่มาของชื่อ "เอสทีซี" STC

ST มาจาก บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด (SANG THAI BANGPAKONG CO., LTD.) อันเป็นบริษัทเริ่มแรกที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ด
C มาจาก บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (CAPITAL RICE CO., LTD.) เป็นบริษัทส่งออกข้าวแห่งแรก และเป็นบริษัทที่ 2 ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจส่งออกข้าว

ความหมายของ Logo

ใช้สัญลักษณ์ใบไม้ 3 ใบสีเขียว เพื่อเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรกรรม โดยสัญลักษณ์มีความหมายดังต่อไปนี้
ใบไม้ หมายถึง งานด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
จำนวน 3 ใบ หมายถึง พืชผลแรกเริ่ม 3 ชนิดที่เป็นธุรกิจพื้นฐานของเอสทีซี อันได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพด จนกระทั่งขยายสาขาธุรกิจครอบคลุมสู่แขนงต่างๆ
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามที่เอสทีซี มุ่งสร้างให้กับสังคมและประเทศ ด้วยการนำทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร เงินทุน และเทคโนโลยีอันทันสมัย มาสร้างรายได้และพลังทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ

ผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัท

1. นายไพศาล วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรพงศ์ พิชญ์พงศา รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรศักดิ์ พิเชฐพงศา รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิเชียร วนิชจักร์วงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร
5. นายภวินศักดิ์ ภูสิฏฐ์วุฒิกุล กรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการบริหาร

1. นายธารเกษม วนิชจักร์วงศ์  
2. นายเอนก พิเชฐพงศา  
3. นายศราวุฒิ วนิชจักร์วงศ์  
4. นายวัลลภ พิชญ์พงศา  
5. นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์  
6. นายพงศ์พัฒน์ วนิชจักร์วงศ์  
7. นายอนันต์ พิเชฐพงศา  
8. นายวิญญู พิชญ์พงศา  
9. นายรวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์  
10. นางสาวสินี วนิชจักร์วงศ์