สารจากประธานกรรมการบริหาร

ผมภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะได้แนะนำกลุ่มบริษัทในเครือเอสทีซี ที่ผมได้ทำหน้าที่บริหารให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ร่วมงานทุกคน

40 ปีแล้วที่เครือบริษัทของเราได้เจริญก้าวหน้า เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย ฐานธุรกิจเพื่อการพัฒนาแห่งชาติที่น่าประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือผลิตผลทางด้านการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินผืนนาเพื่อการเพาะปลูก และการทำงานหนักของบรรพบุรุษของเรารุ่นแล้วรุ่นเล่า นี่แหละที่ทำให้เราเป็นชาติที่แข็งแกร่ง และนี่เองที่ทำให้เครือเอสทีซีเป็นกลุ่มบริษัทที่โดดเด่นในธุรกิจการเกษตร

เมื่อจำนวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ปริมาณความต้องการอาหารที่มีคุณภาพ เช่น ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักก็ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วย เอสทีซีจึงได้มีบทบาทที่สำคัญในการสนองตอบความต้องการนี้ และจะยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไป มิเฉพาะแต่เพื่อเป็นหลักประกันอนาคตทางด้านเศรษฐกิจพื้นฐานของเครือบริษัทเท่านั้น แต่เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราด้วย

เรื่องราวประวัติของเอสทีซีเป็นหนึ่งที่กอปรด้วยพลังและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดมา เมื่อปี พ.ศ. 2517 คณะผู้ก่อตั้ง ผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงสีข้าว รวมพลังกันก่อตั้ง บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด เพื่อดำเนินกิจการด้านคลังเก็บสินค้าและธุรกิจค้ามันสำปะหลัง เมื่อธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้ขยายกิจการ เป็นแหล่งรับซื้อและค้าข้าวเพื่อการส่งออกที่สำคัญรายหนึ่ง

ในบรรดาธุรกิจหลากหลายระดับสากล หนี่งในก้าวแรกคือการร่วมทุนกับธุรกิจต่างประเทศ โดยร่วมกันก่อตั้งโรงงานผลิตแป้งสาลีกับบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นหุ้นส่วนกับบริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่โด่งดังในโครงการท่าเทียบเรือนานาชาติที่แหลมฉบัง

ที่เอสทีซี เรามีวิสัยทัศน์อันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ “การขับเคลื่อนศักยภาพเพื่อสังคมที่ดี” ผู้ร่วมก่อตั้งเครือ เอสทีซี ทุกท่านต่างก็มีบุคลิกและคติธรรมประจำใจที่ทรงคุณค่าสำคัญ เพื่อสมานฉันท์ความสามัคคี เพื่อความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะทำงานตามหน้าที่อย่างจริงใจ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลจากทัศนคติมองการณ์ไกล และโดยมีเจตนาดี จริงใจ และยึดหลักคุณธรรม

เมื่อย่างเข้าสู่ปีที่ 40 เอสทีซี ได้ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และจะยังคงทำดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นต่อไปในอีกนานปีข้างหน้า

ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ ผมขอให้คำมั่นกับลูกค้าและหุ้นส่วนทั้งหลาย ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นทั้งปวง ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะผู้ร่วมงาน และพนักงานทุกระดับชั้น ในทุกกลุ่มบริษัท ด้วยความจริงใจ ที่บรรดาท่านเหล่านี้ได้ช่วยกันทำให้เครือเอสทีซีดำรงคงอยู่เช่นทุกวันนี้ และทุกท่านล้วนแต่เป็นหลักประกันอนาคตของกลุ่มบริษัทในเครือของเรา


ไพศาล วนิชจักร์วงศ์
ประธานกรรมการบริหาร