กลุ่มธุรกิจข้าว
เว็บไซต์ : www.capitalrice.com

กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ เอสทีซี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520 เป็นผู้บุกเบิกระบบไซโลข้าวที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ และคัดแยกคุณภาพข้าว มีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

กลุ่มธุรกิจข้าว โดยบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ถือเป็นบริษัทชั้นนำ และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ อันดับต้นๆของประเทศไทย มีปริมาณการส่งออกข้าวสูงสุดถึง 2 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2554 นับว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (Best Exporter) ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บทบาทของกลุ่มธุรกิจข้าวมิได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะการผลิตข้าวคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคมโดยการส่งเสริมโครงการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกร ซึ่งถือเป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มโครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อีกทั้งทางกลุ่มยังเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดจึงขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา โดยการเปิดโรงสีข้าวระบบทันสมัย เพื่อส่งออกข้าวคุณภาพสู่ตลาดโลก

ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจข้าวของ เครือ เอสทีซี ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพของสินค้าหรือความน่าเชื่อถือของการให้บริการต่างก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี พวกเราภูมิใจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถที่จะดูแลความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ประวัติ และพัฒนาการของบริษัท

กลุ่มธุรกิจข้าว ประกอบด้วย
- บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด
- บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
- บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด

2520 ก่อตั้งบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้าข้าว และส่งออกข้าว
2522 นครหลวงค้าข้าวก่อตั้งโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวขึ้นเป็นครั้งแรก ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2528 เป็นผู้บุกเบิกระบบไซโลข้าวที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการจัดเก็บ และคัดแยกคุณภาพข้าว เป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2529 เป็นผู้ปรับเปลี่ยนระบบการรับสินค้าจากระบบบรรจุกระสอบเป็นระบบ Bulk รายแรกของประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมธุรกิจข้าวในประเทศไทย  อีกทั้งยังนำระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติเข้ามาใช้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า
2531 ได้รับรางวัล THE BEST QUALITY OF THAI EXPORTED PRODUCTS มาตรฐาน ”สินค้าไทยส่งออก” ประเภทข้าวสาร
2534 เริ่มโครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ครั้งแรกในประเทศไทย
2536 เริ่มโครงการส่งเสริมให้มี นาข้าวอินทรีย์ แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ไชยวิวัฒน์อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด, บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด, กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย-พะเยา และคู่ค้าข้าวสำคัญจากประเทศอิตาลี คือ บริษัท Riseria Monferrato เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลไปจำหน่ายในต่างประเทศ
2537 ขยายตลาดการส่งออกสินค้าไปยังทวีปอเมริกา
2538 ขยายตลาดการส่งออกข้าวนึ่งไปยังประเทศไนจีเรีย ซึ่งต่อมากลายเป็นคู่ค้าหลักของประเทศไทย
2541 เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยติดต่อกันตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยมีปริมาณเฉลี่ย 1.4 ล้านตันต่อปี
2542 ก่อตั้งโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวโรงที่ 2 ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
2543 ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (Best Exporter) ประจำปี 2543
2546 ได้รับเลือกให้เป็น “หนึ่งบริษัทธุรกิจดีเด่น ในจำนวน 57 บริษัท ของประเทศไทย จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
2546 ได้รับการตีพิมพ์และยกย่องว่าเป็น “หนึ่งบริษัทธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงที่สุดในจำนวน 150 บริษัทของประเทศไทย” จากบริษัททำการวิจัยชื่อ Brooker Group
2547 ส่งออกสินค้าจำหน่ายไปทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ อาทิเช่น ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก และอื่นๆ
2547 รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการพิจารณามอบรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (Best Exporter) ประจำปี 2547
2552 ได้รับรางวัล SR Mark (เครื่องหมายแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งแสดงถึงความมีส่วนร่วมในโครงการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวนาไทย และช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2554 ส่งออกข้าวได้มากที่สุดในประเทศไทย ปริมาณการส่งออกถึง 2 ล้านตัน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์
2554 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตรา Great Harvest ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานดีเยี่ยมสม่ำเสมอ ปี 2553-2554 เป็นปีที่ 6 จากกระทรวงพาณิชย์
2555 ก่อตั้งบริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด เพื่อดำเนินกิจการโรงสีข้าวนึ่ง ที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
2556 ขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา โดยการเปิดโรงสีข้าวระบบทันสมัย เพื่อส่งออกข้าวคุณภาพสู่ตลาดโลก

การดำเนินงาน

บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกนำระบบไซโลข้าวที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการจัดเก็บ และคัดแยกคุณภาพข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิต เป็นรายแรกของประเทศไทย ข้าวสารที่ผ่านกระบวนการคัดคุณภาพที่ได้มาตรฐานแล้ว จะนำส่งออก จำหน่ายไปทั่วโลก อาทิเช่น ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก และ อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง และเพิ่มปริมาณเครื่องจักรเพื่อรองรับกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการผลิตแล้ว จะส่งออกจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า CAPRICE, BETTER, WHITE FLOWER, GOLDEN CART, PEARLS OF SIAM, GREAT HARVEST นอกจากนี้ยังส่งออกจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าต่างประเทศอีกด้วย

จุดเด่น
การพัฒนาคุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา เป็นเป้าหมายหลักของบริษัท อีกทั้งความซื่อสัตย์ จริงใจ และรับผิดชอบต่อคำพูดที่มีมาอย่างยาวนาน ได้สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในสายตาลูกค้า เป็นผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างดีกับประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีการขยายกำลังการผลิต ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ติดต่อเรา
สำนักงานกรุงเทพฯ
126/104-113,115   ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : +66 (0) 2867-8777, +66 (0) 2860-9000
แฟ็กซ์ : +66 (0) 2439-4883-84
Email : crexport@stc-group.com

โรงงาน
บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด
118 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2748-5332-5
แฟ็กซ์ : +66 (0) 2393-5613
Email : mahawong@stc-group.com

บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
43, 43/2 หมู่ที่ 5 ตำบลราชคราม  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13290
โทรศัพท์ : +66 (0) 3536-6077-8
แฟ็กซ์ : +66 (0) 3536-6079
Email : crbgd@stc-group.com

บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด
333  หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลตลุก  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทรศัพท์ : +66 (0) 5641-1999
แฟ็กซ์ : +66 (0) 5641-2572
Email : suthathip@stc-group.com