STC พาไปดู - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด

19 ตุลาคม 2558

เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป้นอย่างมาก โครงการ "STC พาไปดู" ครั้งนี้ นำโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ประธานโครงการ Internal Branding นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน เครือ เอสทีซี จำนวนกว่า 40 คน ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน (Sunny Bangchak) และศูนย์ผลิตไบโอดีเซล บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างความตระหนักในการใช้พลังงงานอย่างรู้คุณค่า ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558