INTERNAL BRANDING สร้างภาพลักษณ์(และรัก)จริง จากด้านใน

21 กรกฎาคม 2558

ผู้บริหาร และพนักงาน เครือ เอสทีซี รับฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ Internal Branding : สร้างภาพลักษณ์ (และรัก) จริง จากด้านใน โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี

โดยพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ท่านได้ให้ข้อคิดในการใช้ “สติ” และ “ปัญญา” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการบรรยายธรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมดีๆ หนึ่งในโครงการ Internal Branding ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) ซื่อสัตย์ จริงใจ