เครือเอสทีซี จัดสัมมนา หลักสูตร “การทำงานด้วยหัวใจ” รุ่นที่ 2

30 เมษายน 2558

เครือเอสทีซี จัดสัมมนา หลักสูตร “การทำงานด้วยหัวใจ” รุ่นที่ 2 โดยมี อาจารย์วิชัย ปิติเจริญธรรม เป็นวิทยากร การสัมมนามีการระดมสมองค้นหาปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และแนวทางแก้ไข ให้สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) ทั้ง 4 ข้อ ของ STC ซึ่งผู้เข้าสัมมนาต่างให้ความสนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และนำไปพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานต่างจังหวัดเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี