เครือเอสทีซี จัดสัมมนา หลักสูตร “การทำงานด้วยหัวใจ” รุ่นที่ 1

23 เมษายน 2558

โดย อาจารย์วิชัย ปิติเจริญธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี การสัมมนามีการระดมสมองค้นหาปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และแนวทางแก้ไข ให้สอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) ทั้ง 4 ข้อ ของ STC ซึ่งผู้เข้าสัมมนาต่างให้ความสนใจ และตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และนำไปพัฒนาองค์กรของเราต่อไป