ไทไท ORGANIC รับรางวัลข้าวหอมมะลิคุณภาพติดต่อกันเป็นปีที่ 7

14 พฤษภาคม 2557

คุณธารเกษม วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ เอสทีซี รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ปี 2555-2556 จากคุณยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 30410 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตราไทไท Organic ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพข้าว แต่งตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์