Greenery Healthy Workplace

26 กุมภาพันธ์ 2562

เพราะสุขภาพที่ดีคือความสุขของทุกคน และทุกองค์กรตระหนักถึงการมีสุขภาพดีของพนักงาน
เครือ เอสทีซี เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมีสุขภาพที่ดี จึงร่วมกับ Greenery จัดกิจกรรม Greenery Healthy Workplace เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เครือ เอสทีซี ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45-11.30 น. ภายในงานได้มีการบรรยายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ อาหารและความเชื่อในการลดนํ้าหนักรูปแบบต่างๆ การกินผักง่ายๆ ให้ได้ 400 กรัมต่อวัน เทคนิคลดหวาน มัน เค็ม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้มีการสอนการออกกำลังกายในที่ทำงาน และการจัดกล่องข้าวแบบ 2:1:1 บรรยากาศเต็มอิ่มไปด้วยสาระประโยชน์ สอดแทรกด้วยความสนุกสนาน บอกเลยว่าหลังจากกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะดูแลสุขภาพกันมากขึ้น

ขอขอบคุณ Greenery และวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาแบ่งปันวิธีการดูแลสุขภาพให้กับพวกเรานะคะ