ท็อปออร์กานิกฯ ร่วมโครงการ Thailand Presents

17 พฤศจิกายน 2560

ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต่างๆ ของบริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ได้เข้าร่วมในโครงการ Thailand Presents ซึ่งเป็นโครงการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมสินค้าและคุณภาพของไทยอย่างแท้จริง อีกทั้งสินค้าของท็อปออร์กานิกฯ ยังได้นำไปโปรโมทในนิตยสาร Inter Econ Newsletter ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

สามารถสืบค้นนิตยสารฉบับเต็มได้ที่ http://globthailand.com/InterEcon/InterEcon.pdf