STC Big Cleaning Day

6 ตุลาคม 2560

โครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Value "สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ" จัดกิจกรรม STC Big Cleaning Day ทำความสะอาดออฟฟิศของเราให้น่าทำงาน และคัดแยกขยะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ เครือเอสทีซี