งานช้อปช่วยเพื่อน ครั้งที่ 8

11 สิงหาคม 2560

งานช้อปช่วยเพื่อน ครั้งที่ 8 ชื่องาน "Big หม่าม๊า Sale Series 2" กิจกรรมในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Value "สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ" จัดขึ้น ณ อาคารไทยศรี ชั้น 29

โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งมอบให้กับ "กองทุนเอสทีซีเพื่อนช่วยเพื่อน"