STC พาไปดู - โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด

15 มิถุนายน 2560

นับเป็นครั้งแรกของโครงการ "STC พาไปดู" หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับค่านิยม "รอบคอบ มองการณ์ไกล" ที่พาไปเยี่ยมชมสถานที่ 2 แห่ง ได้แก่ โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา และบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด นำโดย คุณวัลลภ พิชญ์พงศา และพนักงาน เครือ เอสทีซี

โดยเริ่มต้นที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการศึกษาทดลองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ โดยยึดตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา และนำกลับไปดำเนินการเองได้

และที่บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ตัวอย่างความสำเร็จของบริษัทที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินกิจการ โดยมี คุณปิยะชัย ไชยมโน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การประยุกต์ใช้นวัตกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" บริษัทแห่งนี้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภค, พนักงาน, สังคม และสิ่งแวดล้อม