นครหลวงค้าข้าว รับรางวัล เป็นสถานประกอบการที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

8 กันยายน 2559

บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (โกดังสินค้า) ได้รับประกาศนียบัตร เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการอบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นต์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2559