ท็อปออร์กานิกฯ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนกลุ่มข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ

24-25 ตุลาคม 2558

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนกลุ่มข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในโครงการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา เพื่อบุตรหลานสมาชิกและเยาวชนในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีในการพัฒนาตนเอง ให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการเรียน ได้อย่างภาคภูมิใจ โดยเน้นการร่วมกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสถานการณ์และการทำแบบฝึกหัดผ่านการ workshop และที่สำคัญเพื่อให้น้องๆ เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนบ้านเกิด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์มากกว่า 24 ปี ที่พ่อแม่ ได้ดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบัน

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย