โรงสีนครหลวงชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2558

1 พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ และชุมชน ด้วยการร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2558 และการณรงค์สร้างเจตคติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างบริษัท ภาครัฐ และชมชนใกล้เคียง