ท็อปออร์กานิกฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่บ้านเกี๋ยงดอย

21 ตุลาคม 2560

เยาวชนบุตรหลานสมาชิกเกษตรกรทุ่งลอ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านเกี๋ยงดอย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย