นครหลวงค้าข้าว บริจาคข้าวสาร 3 ตันแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

11 ธันวาคม 2559

บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด บริจาคข้าวสาร 3 ตัน เพื่อนำไปเลี้ยงพระที่มาเรียนพุทธศาสนา และฆราวาสที่มาทำบุญ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมี คุณดวงสมร อุดมรัชตวนิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการค้าต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจข้าวเครือเอสทีซี เป็นผู้แทนมอบให้กับพระใบฎีการอภิชาติ อภิชาโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา